Przejdź do treści

ABOUT

Krótkie Historie Przyszłości to wizualna opowieść o pracy naukowców, których odkrycia pomagają przekraczać granice ludzkiego poznania. Obrazem i słowem, nadziejami i spostrzeżeniami, wspólnie naszkicujemy krótkie historie przyszłości. Praca za murami laboratoriów, technologie jutra, nadzieje odkryć, które pozwolą poznać to, co niepoznane, zrozumieć to, co niezrozumiane. Chcemy rzucić światło wiedzy na miejsca i ludzi odpowiedzialnych za rozwój nauki, filozofii i etyki, tworzących nowatorskie technologie w medycynie i biologii. Opowiemy o nowych formach wytwarzania energii czy pozyskiwaniu nowych surowców, które przyszłym pokoleniom umożliwią eksplorację tego, czego wszyscy szukamy – naszego miejsca we wszechświecie.

Współczesna nauka pozbawiła nas złudzeń co do zapisanego w gwiazdach losu. Dziś patrząc w niebo, zamiast układać horoskopy, planujemy jak się do tych gwiazd dostać. W niedalekiej przyszłości pozaziemska kolonizacja stanie się rzeczywistością i z dawna oczekiwanym zaskoczeniem. Nie wiemy jeszcze gdzie powstanie pierwsza pozaziemska osada, ani w jakich warunkach. Wiemy jednak, że codzienność poza Ziemią będzie mieć wiele ze znanego nam życia. Będziemy potrzebowali schronienia przed nieprzyjazną zewnętrzną atmosferą, ekstremalnymi temperaturami, promieniowaniem. Będziemy potrzebowali powietrza, wody i żywności. Wszystko co jest ważne dla naszego zdrowia zostanie sztucznie stworzone, a żeby przetrwać kolonia będzie musiała być samowystarczalna. Wyzwanie stworzenia nowej Ziemi, to z kolei praca łącząca naukowców ze wszystkich dziedzin współczesnej nauki. Architekci, inżynierowie materiałoznawstwa, budownictwa czy biotechnologii, rolnicy, lekarze, informatycy, inżynierowie robotyki czy górnictwa a nawet etycy i filozofowie, – to tylko początek i to właśnie o tym początku chcemy opowiedzieć.

O początku, który przewrotnie przybliży nas do dyskusji o naszych współczesnych dylematach związanych z nadmierną eksploatacją zasobów i przekraczaniu coraz to nowych granic, które stawiają nam mnóstwo pytań bez jednoznacznych odpowiedzi.

Projekt powstaje w ramach Programu Mentorskiego SPUTNIK oraz ISSP International Masterclass oraz w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018.

Short Stories of the Future is a visual story about the work of scientists whose discoveries help to cross the boundaries of human cognition. With images and words, hopes and insights, we will sketch together short stories of the future. Work behind the walls of laboratories, tomorrow’s technologies, hopes of discoveries that will allow to know what is unknown, understand what is misunderstood. We want to shed light of knowledge on the places and people standing behind the development of science, philosophy and ethics, creating innovative technologies in medicine and biology. We will talk about new forms of energy production or acquiring new resources, which will enable future generations to explore what we all are looking for – our place in the universe.

Modern science has deprived us of illusions about the fate recorded in the stars. Today, looking at the sky, instead of arranging horoscopes, we plan how to get to these stars. In the near future, extraterrestrial colonization will become a reality and a long-awaited surprise. We do not know yet where the first extraterrestrial settlement will arise or under what conditions. We know, however, that everyday life outside of Earth will have much of our life known to us. We will need shelter from an unfriendly external atmosphere, extreme temperatures, radiation. We will need air, water and food. Everything that is important to our health will be artificially created, and to survive the colony will have to be self-sufficient. The challenge of creating a new Earth, in turn, combines scientists from all areas of modern science. Architects, material science, construction or biotechnology engineers, farmers, doctors, IT specialists, robotics or mining engineers, and even ethicists and philosophers – this is just the beginning and we want to tell about this beginning.

On the beginning, which perversely will bring us closer to the discussion about our contemporary dilemmas related to the excessive exploitation of resources and the crossing of ever-new borders, which puts us a lot of questions without unambiguous answers.

The project is being created as part of the SPUTNIK Mentoring Program and ISSP International Masterclass and also with a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage for 2018.Anka Gregorczyk

Artystka fotograf Związku Polskich Artystów Fotografików, członek SARP, freelancer i promotor architektury. W swojej fotografii skupia się na reinterpretacji przestrzeni życia człowieka i zmienianych przez jego aktywność krajobrazach. Swoje zainteresowania skupia na fotografii architektury i nowym dokumencie. Inicjatorka i prezes Stowarzyszenia FOTSPOT. Wspólnie z Łukaszem Szamałkiem tworzy duet fotograficzny. Uczestniczka ISSP Masterclass oraz Parallel Platform. Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych.
//
Freelance photographer based in Poland. Member of the The Association of Polish Art Photographers and The Association of Polish Architects. Focused on modern urban landscape and visual reinterpretation of the human space. Her artistic interests are directed towards architectural and new documentary photography. Initiator, creator and president of FOTSPOT. Together with Łukasz Szamałek she creates photographic duo.

www.annagregorczyk.com

Łukasz Szamałek

Rocznik 1981, mieszka i pracuje w Poznaniu. W swojej fotografii skupia się głównie na dokumentowaniu form architektonicznych oraz przestrzeni życia człowieka. Wspólnie z Anką Gregorczyk tworzy fotograficzny duet FOTOARCHITEKTURA. Uczestnik Programu Mentorskiego SPUTNIK Photos.
//
Born in 1981, lives and works in Poznan, Poland. In his photography he mainly focuses on architecture, human impact on the environment and man shaped landscape. Together with Anka Gregorczyk he creates photographic duet.

www.szamalek.com

Wykonanie gipsowych odlewów // Gypsum casts: Marta Sucherska